Warskôging!!!

bewurkje
Jo krije as brûker mei it folgjen fan de kursus de foarkennis, dy’t jo de mooglikheid weinimt om de taal neffens de tapaste ‘natuerlike’ metoade te learen, dy't op dizze webside http://www.allezhop.de/frysk/seelter/ brûkt wurdt.

Jo kinne no útein sette mei de kursus Sealterfrysk!

bewurkje

kursus oersjoch - Grammatika - Oersjoch literêre wurken - Tiidwurden - Wurdlist


Fan de wiky-kursus Sealterfrysk is de tekst, de wurdlist en de grammatika ensfh. mei goedfinen fan de makker oernommen fan http://www.allezhop.de/frysk/seelter/