It Sealterfrysk (Seelterfreesk) is in Fryske taal mei likernôch 2.000 sprekkers. It is it iennichste noch libbene dialekt fan it Eastfrysk, dat eartiids yn alle East-fryske lannen fan 'e Iems oant 'e Wezer sprutsen waard. It Sealterfrysk is in troch Dútslân en Jeropeeske Uny erkende minderheidstaal. Mei it Westerlauwersk Frysk en it Noardfrysk foarmet it de Fryske taalgroep.

Twatalich plaknamboerd fan it doarp Schäddel.

It Sealterlân is it lytste taaleilân fan Jeropa.

Sjoch de ynhâld.

Sjoch ek