Dagen fan 'e wike

bewurkje

moandei Moundai
tiisdei Täisdai
woansdei Midwiek
tongersdei Tuunsdai
freed Fräindai
sneon Snäiwende
snein Sundai

Telwurden

bewurkje

ien een (manlik; aan)
twa two (manlik; twäin)
trije tjo (manlik; träi)
fjouwer fjauer
fiif fieuw
seis säks
sân soogen
acht oachte
njoggen njuugen
tsien tjoon
alve alwen
tolve tweelich
trettjin trättien
fjirtjin fjautien
fyftjin füüftien
sechtjin säkstien
santjin soogentien
achttjin achttien
njoggentjin njuugentien
tweintich twintich
ienentweintich eenuntwintich
twaentweintich twountwintich
trijeentweintich tjountwintich
tritich trüütich
fjirtich fjautich
fyftich füüftich
sechtich säkstich
santich soogentich
tachtich tachentich
njoggentich njuugentich
hûndert hunnert
twahûndert twohunnert
tûzen duusend
hûnderttûzen hunnertduusend


earste eerste
twadde twäide
tredde trääde
fjirde fjoode
fyfte fiefte
sechste säkste
sânde sogende
achtste oachte
njoggende njúgende
tsiende tjaande
alfde alfte
tolfde tweelfte

Kleuren

bewurkje
De kleuren   Do klöäre
Westfrysk Sealtersk
read       rood
oranje       orangzje
giel       jeel
grien       gräin
blau       blau
pears       purple
brún       bruun
wyt       wiet
griis       gries
swart       swot

Wynrjochtingen

bewurkje

noard noude
east aaste
súd suude
west wääste

noarden nouden
easten aasten
suden suuden
westen wäästen

noardlik noudelk
eastlik aastelk
súdlik suudelk
westlik wäästelk