Frysk (wurdskat)

Wolkom stalke, yn dit boek kinne jo drege Fryske wurden en siswizen leare.