Opdracht 1Bewurkje

Hokker wurd heart net yn 'e neikommende rige.

 • ark
 • bûse
 • kladde
 • ponge
 • pûde
 • sek

Opdracht 2Bewurkje

De sintsjes dy't meiïnoar besibbe binne stean trochinoar, skriuw efter it sprekwurd it nûmer fan de besibbe sin.

 • de lea befalle my. _______
 • bedgongerstiid. _______
 • sljocht fol. _______
 • de soad der efkes oer gean litte. _______
 • yn 't spier. _______

1 slieperstiid.
2 efkes siede litte.
3 warber.
4 oan 'e kop ta fol.
5 ik wurd slûch.