Xkldldmsmsmsmldlldmflflpd

Bûging fan regelmjittige tiidwurden op -e

bewurkje
Bûging fan regelmjittige tiidwurden op -e
Notiid
ik stam + Ø
do stam + -st
hy stam + -t
meartal en jo stam + -e
Doetiid
ik stam + -te of -de
do stam + -test of -dest
hy stam + -te of -de
meartal en jo stam + -ten of -den

Bûging fan regelmjittige tiidwurden op -je

bewurkje
Bûging fan regelmjittige tiidwurden op -je
Notiid
ik stam + je
do stam + -est
hy stam + -et
meartal en jo stam + -je
Doetiid
ik stam + -e
do stam + -est
hy stam -e
meartal en jo stam + -en