It Frysk is in Fryske taal mei likernôch 600.000 sprekkers. It is ien fan de offisjele talen yn de Nederlânske provinsje Fryslân en is yn Nederlân erkend as minderheidstaal. Mei it Sealterfrysk en it Noardfrysk foarmet it de Fryske taalgroep.

Dit boek is net in learboek; wa dit lêze kin, kin ommers al Frysk. Yn stee dêrfan is dit in oersjoch fan de taalregels dy jilde foar it Frysk, dat wa by it Frysk ferlet hat fan help, dy hjiryn fine kin.

Sjoch de ynhâld.

Sjoch ek
  • De Fryske Wikipedy foar mear oer it Frysk.