Stavering

Letters

bewurkje

Letter a

bewurkje
Namme: Aa.

In a wurdt brukt foar twa lûden, elts koart en lang:
Ien:

 • yn in sletten wurdlid, mar net foar d, l, n, s of t, in koarte, sletten a, as yn kar.
 • yn in iepen wurdlid, in lange, iepen aa, as yn late.
 • yn in sletten wurdlid, foar d, l, n, s of t, in koarte ô, as yn jas.

Twa:

 • yn in sletten wurdlid, in lange, iepen aa, as yn skaad.

Mei in kapke:

 • foar in l, mar net foar ld, in koarte ô, as yn "âlve".
 • yn in sletten wurdlid, foar d, l, n, s of t, in lange ôô, as yn "hân".

Mei in kapke en in l:

 • foar in d, in lange ôô, as yn "wâld", .

Letter b

bewurkje
Namme: Bee.

In b wurdt brûkt foar b, as yn boek en gebiet.

Letter c

bewurkje
Namme: See.

In c wurdt mar yn twa sitewaasjes brûkt:

 • Kombinearre mei in h foar in ch-lûd, as yn laach.
 • Om de letter sels oan te tsjutten. Bygelyks: C-klasse.

Letter d

bewurkje
Namme: Dee


Letter e

bewurkje
Namme: Ee


Letter f

bewurkje
Namme: Ef


Letter g

bewurkje
Namme: Gee


Letter h

bewurkje
Namme: Haa


Letter i

bewurkje
Namme: Ii


Letter j

bewurkje
Namme: Jee


Letter k

bewurkje
Namme: Kaa


Letter l

bewurkje
Namme: El


Letter m

bewurkje
Namme: Em


Letter n

bewurkje
Namme: En


Letter o

bewurkje
Namme: Oo


Letter p

bewurkje
Namme: Pee


Letter r

bewurkje
Namme: Er


Letter s

bewurkje
Namme: Es


Letter t

bewurkje
Namme: Tee


Letter u

bewurkje
Namme:


Letter v

bewurkje
Namme: Fee


Letter w

bewurkje
Namme:


Letter y

bewurkje
Namme: Igrek


Letter z

bewurkje
Namme: Zet


In koarte, sletten a kin skreaun wurde mei:

 • yn in sletten wurdlid, mar net foar d, l, n, s of t, in a, as yn kar.

Lûd aa

bewurkje

In lange, iepen aa kin skreaun wurde mei:

 • yn in iepen wurdlid, in a, as yn late.
 • yn in sletten wurdlid, twa a-s, as yn skaad.

Lûd ô

bewurkje

In koarte ô kin skreaun wurde mei:

 • yn in sletten wurdlid, foar d, l, n, s of t, in a, as yn jas.
 • foar in l, mar net foar ld, in a me in kapke, as yn "âlve".

Lûd ôô

bewurkje

In lange ôô kin skreaun wurde mei:

 • yn in sletten wurdlid, foar d, l, n, s of t, in a mei in kapke, as yn hân.
 • foar in d, in a mei in kapke en l, as yn "wâld".