Frysk/Stavering

Stavering

LettersBewurkje

Letter aBewurkje

Namme: Aa.

In a wurdt brukt foar twa lûden, elts koart en lang:
Ien:

 • yn in sletten wurdlid, mar net foar d, l, n, s of t, in koarte, sletten a, as yn kar.
 • yn in iepen wurdlid, in lange, iepen aa, as yn late.
 • yn in sletten wurdlid, foar d, l, n, s of t, in koarte ô, as yn jas.

Twa:

 • yn in sletten wurdlid, in lange, iepen aa, as yn skaad.

Mei in kapke:

 • foar in l, mar net foar ld, in koarte ô, as yn "âlve".
 • yn in sletten wurdlid, foar d, l, n, s of t, in lange ôô, as yn "hân".

Mei in kapke en in l:

 • foar in d, in lange ôô, as yn "wâld", .

Letter bBewurkje

Namme: Bee.

In b wurdt brûkt foar b, as yn boek en gebiet.

Letter cBewurkje

Namme: See.

In c wurdt mar yn twa sitewaasjes brûkt:

 • Kombinearre mei in h foar in ch-lûd, as yn laach.
 • Om de letter sels oan te tsjutten. Bygelyks: C-klasse.

Letter dBewurkje

Namme: Dee


Letter eBewurkje

Namme: Ee


Letter fBewurkje

Namme: Ef


Letter gBewurkje

Namme: Gee


Letter hBewurkje

Namme: Haa


Letter iBewurkje

Namme: Ii


Letter jBewurkje

Namme: Jee


Letter kBewurkje

Namme: Kaa


Letter lBewurkje

Namme: El


Letter mBewurkje

Namme: Em


Letter nBewurkje

Namme: En


Letter oBewurkje

Namme: Oo


Letter pBewurkje

Namme: Pee


Letter rBewurkje

Namme: Er


Letter sBewurkje

Namme: Es


Letter tBewurkje

Namme: Tee


Letter uBewurkje

Namme:


Letter vBewurkje

Namme: Fee


Letter wBewurkje

Namme:


Letter yBewurkje

Namme: Igrek


Letter zBewurkje

Namme: Zet


LûdenBewurkje

Lûd aBewurkje

In koarte, sletten a kin skreaun wurde mei:

 • yn in sletten wurdlid, mar net foar d, l, n, s of t, in a, as yn kar.

Lûd aaBewurkje

In lange, iepen aa kin skreaun wurde mei:

 • yn in iepen wurdlid, in a, as yn late.
 • yn in sletten wurdlid, twa a-s, as yn skaad.

Lûd ôBewurkje

In koarte ô kin skreaun wurde mei:

 • yn in sletten wurdlid, foar d, l, n, s of t, in a, as yn jas.
 • foar in l, mar net foar ld, in a me in kapke, as yn "âlve".

Lûd ôôBewurkje

In lange ôô kin skreaun wurde mei:

 • yn in sletten wurdlid, foar d, l, n, s of t, in a mei in kapke, as yn hân.
 • foar in d, in a mei in kapke en l, as yn "wâld".