Immen moetsje

bewurkje
Ha goeie = Salaam / Salaam aleikûm
Hoe giet it? = Sjoma kûb hasty?
Wol bêst = Goebastan
Tanke wol = Bysjaar tasjakor
Ik wenje yn Kabûl = Ma-ar Kabûl hastam
Allah is mei dy = Ba aman e khoda
Ik hoopje, wy sjen inoar gau wer = Omed niekonam sjoma raa tekraar zûd bebinam

Sobat 1 ~ Petear 1

bewurkje

Babur en Farooq binne freonen fan inoar. Se moetsje inoar en prate oer famylje en iten.

Babur: salaam Farooq, kûb hasty?
Farooq: goebastan, sjokor. Faamil-e shomaa, kûb ast?
Babur: tasjakor aanhaa kûb hastand.
Farooq: Naan khaahesj dared?
Babur: me
Farooq: Lotfan naan begired
Babur: man afsos mekonam
Farooq: Lotfan naan begired
Babur: man afsos mekonam
Farooq: Kûb, haalaa baamaan-e khodaa
Babur: omed niekonam sjoma raa tekraar zûd bebinam


Kalema tarif ~ Wurdferklearring

bewurkje
Salaam = Ha goeie (Wurdlik: frede)
Kûb hasty? = Hoe giet it?
Goebastan = Bêst genôch
Sjokor = Tanke wol
Faamil-e shomaa, kûb ast? = Alles goed mei dyn famylje?
Tasjakor aanhaa kûb hastand. = Tige tank, it giet bêst mei myn famylje
Naan khaahesj dared? = Wosto wat te iten ha?
Ne = Nee
Lotfan naan begired = Asjeblyft, nim in bytsje iten
Man afsos mekonam = Nim it my net kwea ôf
Kûb, haalaa baamaan-e khodaa = It wurdt tiid om "oant sjen" te sizzen
Omed niekonam sjoma raa tekraar zûd bebinam = Ik hoopje, wy sjen inoar gau wer