Dary (دری) is in namme foar in Persyske taal yn Afganistan. Likernôch 60% fan'e ynwenners fan Afganistan hawwe it Dari as memmetaal meikrigen. Troch it twataligens yn Afganistan, hat ek in grut part fan de oarstaligen it Dari yn'e macht. De namme Dari is in ôfkoarting foar Fârsi-yi Dari.

stêd Kabûl

Ús Dary stúdzjeboek is skreaun mei it Latynske alfabet, jo kinne de wurden útsprekke lykas Fryske wurden. Jo moatte der ek rekkening mei hâlde, dat in petear yn it Dari oars ferrint as in Jeropeesk petear.

Sjoch de ynhâld.