Immen moetsje

bewurkje
Ha goeie = Moin / guundach
Hoe giet it? = Hü gungt et de?
Wol bêst = Me gungt et gödj
Tanke wol = Foole tunk
Ik kom fan Flensburg = Ik kam foon Flansborj
hoe hyt dat yn it Noardfrysk? = hü håt dåt aw Nordfrasch?
asjeblyft = weesegödj

Gesprääg 1 ~ Petear 1

bewurkje

Sofy en Louise binne freonen fan inoar. Se moetsje inoar en prate oer harren dei.

Louise: Moin Sofy, hü gungt de dåt?
Sofy: Me gungt et gödj, foole tunk. Än hü gungt et de?
Louise: Me gungt et uk gödj
Sofy: Dåt fröit me, dåt ik de widersii
Louise: Ik fröi me uk, de wider tu siien
Sofy: Hääst dü flicht lust, en win ma me tu drainken?
Louise: Ja, hål

E uurdeouersacht ~ Wurdferklearring

bewurkje
Moin = Ha goeie
Hü gungt de dåt? = Hoe giet it?
Me gungt et gödj = It is goed mei my
Foole tunk = Tige tank
Än hü gungt et de? = En mei dy?
Dåt fröit me, dåt ik de widersii = It docht my deugd dat ik dy wer sjoch
Hääst dü flicht lust, en win ma me tu drainken? = Hast miskien sin om in wyntsje mei my te drinken?
Ja, hål = Ja, graach